Bộ Cờ Vua Trang Trí Siêu Lớn – Giant Chess Set

30,0003,000,000

  • Quân Tốt: 9.5 × 17.5 cm
  • Quân Xe: 10 x 17.8 cm
  • Quân Mã: 10 x 20 cm
  • Quân Tượng: 10 x 25.5 cm
  • Quân Hậu: 11.3 x 28 cm
  • Quân Vua: 11.3 x 30.5 cm